زادآوری دال(کرکس) معمولی درخراسان

زادآوری دال(کرکس) معمولی درخراسان

 

 

مشاهده و ثبت زادآوری دال معمولی در خراسان یقینا از جمله اخبار بسیار مهم این گروه از پرندگان در ایران است. هرچند این گونه به عنوان مقیم معمول مناطق وسیعی از کشور شناخته میشود اما از زادآوری این گونه ارزشمند اخبار چندانی در دست نیست و ثبت زآدآوری این گونه خبر مسرت بخشی برای غلاقمندان و متخصصان حفاظت از کرکسهاست.

تشکر ویژه از آقایان مهدی چلانی و علی صیف الدین جهت ثبت و اعلام این رکورد بی نظیر. 


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)