دال (کرکس) پشت سفید -(White-rumped Vulture)


جهت کمک به حفاظت از این گونه، لطفا مشاهدات خود را ثبت کنید ثبت مشاهدات


منابع

اطلس پرندگان ایران
https://www.hbw.com
http://.birdlife.org
https://www.4vultures.org


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)