کرکس کوچک (مصری) -(Egyptian vulture)


جهت کمک به حفاظت از این گونه، لطفا مشاهدات خود را ثبت کنید ثبت مشاهدات


منابع

https://www.4vultures.org
http://birdlife.org
https://www.hbw.com
https://www.peregrinefund.org
http://www.globalraptors.org
Coulson JC. Differences in the quality of birds nesting in the centre and on the edges of a colony. Nature. 1968; 217:478-479.SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)