نقشه پراکنش کرکس کوچک در ایران و جزیره قشم

نقشه پراکنش بر اساس نقاط ثبت شده توسط کاربران سامانه ثبت مشاهدات ایجاد و اجرای برنامه مدیریت مشارکتی حفاظت گونه کرکس کوچک در جزیره قشم

نقشه قشم

نکته: با توجه به ابعاد نقشه ممکن است نقاط نزدیک به هم ثبت شده در تصاویر فوق نمایش داده شود.

 

نقشه ایران

 


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)