دال (کرکس) سیاه -(Cinereous vulture)


جهت کمک به حفاظت از این گونه، لطفا مشاهدات خود را ثبت کنید ثبت مشاهدات


منابع

http://birdlife.org
https://www.hbw.com/
https://www.peregrinefund.org/
http://www.globalraptors.org
https://enacademic.com
Cramp, S., & Simmons, K. E. L. (1980): Handbook of the birds of the Western Palaearctic.


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)